B. International and Technology Co., Ltd. ได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

16 November 2018

B. International and Technology Co., Ltd.
ได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ  มอก.934-2558 
จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

News