Swine Product > Heating System

INTERHEAT Infrared Lamp

100W, 175W และ 250 W made in South Korea

INTERHEAT

  • รับประกันขั้วหลอดไม่มีวันหลุดตลอดอายุการใช้งาน
  • ถ้ามีชั้วหลุด 1 หลอด นำมาแลกฟรี 10 หลอด
  • อายุการใช้งานยาวนานกว่า 6,000 ชั่วโมง
  • ให้ความร้อนมากกว่าหลอดอินฟาเรดทั่วไป