งานปรับปรุงระบบ VENTILATION ฟาร์มไก่ไข่ชัยพร (BAI)

งานปรับปรุงระบบ VENTILATION ฟาร์มไก่ไข่ชัยพร (BAI)

งานติดตั้ง