Update สถานการณ์ ASF ประจำเดือนเมษายน 2562

4 เมษายน 2562

จากข้อมูล OIE พบว่ามีการรายงานสถานการณ์การระบาดของ ASF ในพื้นที่แถบเอเชีย คือ ประเทศจีน มองโกเลีย ฮ่องกง

ซึ่งบางพื้นที่มีรายงานว่าได้รับการแก้ไขแล้วตามข้อมูล Out Break แต่ล่าสุดช่วงปลายเดือนกุมภาพันธุที่ผ่านมาได้มี

การรายงานว่าพบระบาดเข้ามาในประเทศเวียดนามหลายพื้นที่และจากข้อมูลเมื่อวันที่ 28/3/2562 ทางการเวียดนามได้

ประกาศการระบาดเพิ่มเป็น 23 จังหวัด 117 เคส มีสุกรที่ถูกทำลายไปทั้งสิ้นกว่า 11,864 ตัว

ข่าวสารและกิจกรรม